Konta

Bank Spółdzielczy w Krzepicach otwiera i prowadzi rachunki rozliczeniowe bieżące i pomocniecze w złotych.

Przeznaczenie rachunku:

 • przechowywanie środków pieniężnych
 • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą

Posiadaczem rachunku rozliczeniowego może być:

 • osoba prawna,
 • jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną do zaciągania zobowiązań,
 • osoba fizyczna prowadząca działalność zarobkową na własny rachunek. 

 

Korzyści

 

 1. Bezpieczeństwo przechowywania środków pieniężnych,
 2. Szybki dostęp do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku w bankomatach zarówno w kraju jak i za granicą,
 3. Możliwość uzyskania kredytu odnawialnego w rachunku,
 4. Możliwość zlecania Bankowi regulowanie okresowych płatności tzw. zlecenie stałe,
 5. Możliwość korzystania z bankowości elektronicznej,
 6. Możliwość otrzymywania informacji o stanie rachunku poprzez sms,

Operacje dokonywane na rachunkach potwierdzane są wyciągami bankowymi.Po każdej zmianie salda rachunku rozliczeniowego Bank sporządza wyciąg bankowy, z tym że jednym wyciągiem objete są wszystkie zmiany dokonane w tym samym dniu.

Wyciąg klient może otrzymać na adres korespondencyjny, odebrać osobiscie w Banku lub może być przekazywany poprzez usługi bankowości elektronicznej.

Stałe zlecenia - Posiadacz rachunku może zlecić Bankowi wykonywanie płatności związanych z prowadzoną działalnością, regulowanych okresowo w podanych terminach, o stałej kwocie np. z tytułu najmu lokalu, ubezpieczenia, zobowiązań podatkowych i innych.

 Usługa SMS - Jej działanie oparte jest na technologii sieci komórkowej GSM i polega na przesyłaniu komunikatorów SMS. Klient otrzymuje informacje o stanie salda rachunku na początku dnia, jeżeli w dniu poprzednim były operacje na koncie. Dodatkowo można wybrać opcję powiadamiania komunikatorem SMS po każdej zmianie salda nawet wielokrotnie w ciągu dnia.

Bankowość internetowa:

 • Bank świadczy usługę „Internet Banking” polegającą na zapewnieniu dostępu do rachunków bankowych Klienta z wykorzystaniem przeglądarki internetowej oraz łącza internetowego.Usługa „InternetBanking” jest dostępna dla Posiadacza przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 • Bank świadczy usługę „HomeBanking” polegającą na zapewnieniu dostępu do rachunków bankowych Klienta z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania udostępnionego przez Bank. Usługa HomeBanking jest dostępna dla Państwa przez 24 godziny na dobę 7 dni  w tygodniu

 

Po więcej informacji zapraszamy do placówek Banku.