Zebrania Grup Członkowskich

  Zarząd Banku Spółdzielczego w Krzepicach uprzejmie zawiadamia, że tegoroczne Zebrania Grup Członkowskich odbędą się według poniższego harmonogramu:

  21 maj 2019r.

  • Ochotnicza Straż Pożarna w Starokrzepicach, 42-164 Starokrzepice, ul. Oleska 205 (parter)

                 Godz. 1800 :   I termin

                          1830:    II termin

  22 maj 2019r.

  • Siedziba Banku Spółdzielczego w Krzepicach, 42-160 Krzepice, ul. Częstochowska 27 (Sala konferencyjna I piętro)

                 Godz. 1800 :   I termin

                          1830:    II termin

  23 maj 2019r.

  • Zajazd Przystajń, 42-141 Przystajń, ul. Powstańców Śląskich 107,

                 Godz. 1800 :   I termin

                          1830:    II termin

  27 maj 2019

  • Siedziba Oddziału Banku w Opatowie, 42-152 Opatów, ul. Kuźniczka 31

                 Godz. 1800 :   I termin

                          1830:    II termin

  28 maj 2019

  • Siedziba Oddziału Banku w Lipiu, 42-165 Lipie, ul. Częstochowska 108

                 Godz. 1530 :   I termin

                          1600:    II termin


  Porządek obrad Zebrania Grupy Członkowskiej

  1. Otwarcie i zapoznanie członków z Regulaminem Zebrania oraz Porządkiem obrad Zebrania Grupy Członkowskiej.
  2. Przyjęcie Regulaminu i Porządku obrad Zebrania Grupy Członkowskiej
  3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Grupy Członkowskiej.
  4. Przedstawienie Sprawozdanie Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku Spółdzielczego za 2018r. w zakresie wykonania Uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
  5. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli w tym:
  • przedstawienie projektu podziału nadwyżki bilansowej za rok 2018;
  • przedstawienie Kierunków działania Banku na rok 2019.
  1. Informacja nt. wywiązania się członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku.
  2. Dyskusja i wolne wnioski.
  3. Zgłaszanie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli oraz wyrażenie opinii dot. Działalności Banku (ze specjalnym uwzględnieniem obsługi terenu Grupy).
  4. Zamknięcie obrad.

                                                                                                     Serdecznie Zapraszamy

                                                                                        Zarząd Banku Spółdzielczego w Krzepicach

     Krzepice, dnia 14.05.2019r.

   

  Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108 NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610

  2019 © Bank Spółdzielczy w Krzepicach