Bank Spółdzielczy w Krzepicach

  Kredyty - działalność rolnicza

  Cechy kredytu obrotowego:

  • kredyt przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością rolniczą,
  • przeznaczenie kredytu:
   • zakup paliwa na cele rolnicze,
   • zakup nawozów mineralnych,
   • zakup pasz treściwych i koncentratów paszowych dla zwierząt,
   • zakup materiału siewnego, sadzeniaków ziemniaka oraz nasion warzyw,
   • zakup środków ochrony roślin,
   • finansowanie bieżących napraw i remontów ciągników i maszyn rolniczych,
  • kredyt może być udzielony na okres do 5 lat,
  • kwotę kredytu ustala się w wielkości zryczałtowanej tj. 3500,00 zł kredytu na 1 ha użytków własnych lub dzierżawionych,
  • kredytobiorca może skorzystać z ochrony ubezpieczeniowej zawierając umowę ubezpieczenia na życie oferowanego w Banku.

   

    Obecnie w ramach kredytu możesz skorzystać z super promocji "Kredyt Nawozowy" (kliknij aby poznać ofertę)

  Cechy kredytu inwestycyjnego:

  • kredyt przeznaczony na finansowanie i refinansowanie nakładów inwestycyjnych mający na celu zwiększenie majątku trwałego Kredytobiorcy,
  • przeznaczenie kredytu:
   • zakup maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości,
   • budowa, rozbudowa, lub modernizacja nieruchomości,
  • maksymalna kwota kredytu to 80% wartości inwestycji ( w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość kredytowania 100% wartości inwestycji),
  • okres spłaty do 15 lat,
  • koszty kredytu, okres kredytowania mogą być przedmiotem negocjacji z Bankiem.

  Cechy kredytu obrotowego w rachunku kredytowym:

  • kredyt przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością rolniczą,
  • okres kredytowania do 5 lat,
  • kredytobiorca może skorzystać z ochrony ubezpieczeniowej zawierając umowę ubezpieczenia na życie oferowanego w Banku,
  • koszty kredytu mogą być przedmiotem negocjacji z Bankiem. 

  Cechy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym:

  • kredyt przeznaczony na pokrycie bieżących zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z prowadzenia działalności rolniczej,
  • korzyści z korzystania z kredytu w rachunku bieżącym:
   • każdy wpływ na rachunek jest zaliczany jako spłata kredytu i może być ponownie wykorzystany w ramach dostępnej kwoty kredytu,
   • odsetki są pobierane tylko od faktycznie wykorzystanego kredytu,
  • limit Kredytu ustalony jest indywidualnie na podstawie wysokości obrotów na rachunku za okres ostatnich 12 m-cy,
  • kredyt jest udostępniany na 12 miesięczne okresy z możliwością odnowienia,
  • koszty kredytu mogą być przedmiotem negocjacji z Bankiem.

  Cechy kredytowej linii hipotecznej:

  • kredytowa linia hipoteczna może być przeznaczona na finansowanie dowolnego celu związanego z prowadzoną działalnością rolniczą,
  • kwota kredytu uzależniona jest od wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu,
  • Kredyt może być udzielony na okres do 15 lat.
  • obligatoryjnym zabezpieczeniem kredytu jest:
   • hipoteka na nieruchomości,
   • cesja praw ubezpieczenia nieruchomości na Bank,
   • weksle własny in blanco z deklaracją wekslową,
  • koszty kredytu mogą być przedmiotem negocjacji z Bankiem.

  Cechy kredytu pomostowego:

  • kredyt pomostowy przeznaczony jest na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej,
  • maksymalny okres kredytowania do 15 lat,
  • obligatoryjnym zabezpieczeniem kredytu jest cesja na Bank prawa do środków pieniężnych wynikających z umowy o dofinansowanie,
  • koszty kredytu mogą być przedmiotem negocjacji z Bankiem.

  Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108 NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610

  Kod BIC (SWIFT): POLUPLPR
  2023 © Bank Spółdzielczy w Krzepicach