Bank Spółdzielczy w Krzepicach

  Kredyty - podmioty gospodarcze

  Kredyt przeznaczony na finansowanie i refinansowanie nakładów inwestycyjnych mających na celu zwiększenie majątku trwałego Kredytobiorcy.    

  Przeznaczenie kredytu:

  • zakup maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości,
  • budowa, rozbudowa, lub modernizacja nieruchomości,
  • maksymalna kwota kredytu to 80% wartości inwestycji ( w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość kredytowania 100% wartości inwestycji),
  • okres spłaty do 15 lat,
  • koszty kredytu, zabezpieczenie kredytu, okres kredytowania mogą być przedmiotem negocjacji z Bankiem.

  Cechy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym:

  • kredyt przeznaczony na pokrycie bieżących zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej.
  • korzyści z korzystania z kredytu w rachunku bieżącym,
   • każdy wpływ na rachunek jest zaliczany jako spłata kredytu i może być ponownie wykorzystany w ramach dostępnej kwoty kredytu,
   • odsetki są pobierane tylko od faktycznie wykorzystanego kredytu,
   • kredyt nie wymaga udokumentowania celowości jego wykorzystania
  • limit Kredytu ustalony jest indywidualnie na podstawie wysokości obrotów na rachunku za okres ostatnich 12 m-cy.
  • kredyt jest udostępniany na 12 miesięczne okresy z możliwością odnowienia.
  • koszty kredytu mogą być przedmiotem negocjacji z bankiem.

  Cechy kredytowej linii hipotecznej:

  • kredytowa linia hipoteczna może być przeznaczona na finansowanie dowolnego celu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • kwota kredytu uzależniona jest od wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu,
  • kredyt może być udzielony na okres do 15 lat.
  • obligatoryjnym zabezpieczeniem kredytu jest:
   • hipoteka na nieruchomości,
   • cesja praw ubezpieczenia nieruchomości na Bank,
   • weksle własny in blanco z deklaracją wekslową,
  • koszty kredytu, okres kredytowania mogą być przedmiotem negocjacji z Bankiem.

  Cechy kredytu pomostowego:

  • kredyt pomostowy przeznaczony jest na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej,
  • maksymalny okres kredytowania do 15 lat,
  • obligatoryjnym zabezpieczeniem kredytu jest cesja na Bank prawa do środków pieniężnych wynikających z umowy o dofinansowanie,
  • koszty kredytu mogą być przedmiotem negocjacji z Bankiem.

  Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108 NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610

  2022 © Bank Spółdzielczy w Krzepicach