Góra strony

Kredyty - podmioty gospodarcze

Kredyt przeznaczony na finansowanie i refinansowanie nakładów inwestycyjnych mających na celu zwiększenie majątku trwałego Kredytobiorcy.    

Przeznaczenie kredytu:

 • zakup maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości,
 • budowa, rozbudowa, lub modernizacja nieruchomości,
 • maksymalna kwota kredytu to 80% wartości inwestycji ( w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość kredytowania 100% wartości inwestycji),
 • okres spłaty do 15 lat,
 • koszty kredytu, zabezpieczenie kredytu, okres kredytowania mogą być przedmiotem negocjacji z Bankiem.

Cechy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym:

 • kredyt przeznaczony na pokrycie bieżących zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej.
 • korzyści z korzystania z kredytu w rachunku bieżącym,
  • każdy wpływ na rachunek jest zaliczany jako spłata kredytu i może być ponownie wykorzystany w ramach dostępnej kwoty kredytu,
  • odsetki są pobierane tylko od faktycznie wykorzystanego kredytu,
  • kredyt nie wymaga udokumentowania celowości jego wykorzystania
 • limit Kredytu ustalony jest indywidualnie na podstawie wysokości obrotów na rachunku za okres ostatnich 12 m-cy.
 • kredyt jest udostępniany na 12 miesięczne okresy z możliwością odnowienia.
 • koszty kredytu mogą być przedmiotem negocjacji z bankiem.

Cechy kredytowej linii hipotecznej:

 • kredytowa linia hipoteczna może być przeznaczona na finansowanie dowolnego celu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • kwota kredytu uzależniona jest od wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu,
 • kredyt może być udzielony na okres do 15 lat.
 • obligatoryjnym zabezpieczeniem kredytu jest:
  • hipoteka na nieruchomości,
  • cesja praw ubezpieczenia nieruchomości na Bank,
  • weksle własny in blanco z deklaracją wekslową,
 • koszty kredytu, okres kredytowania mogą być przedmiotem negocjacji z Bankiem.

Cechy kredytu pomostowego:

 • kredyt pomostowy przeznaczony jest na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej,
 • maksymalny okres kredytowania do 15 lat,
 • obligatoryjnym zabezpieczeniem kredytu jest cesja na Bank prawa do środków pieniężnych wynikających z umowy o dofinansowanie,
 • koszty kredytu mogą być przedmiotem negocjacji z Bankiem.

O Banku

Informacje prawne

Przydatne informacje

Płatności i inne

Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108 NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610

Kod BIC (SWIFT): POLUPLPR