Góra strony

Cechy promocyjnego kredytu obrotowego:

 • kredyt przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością rolniczą,
 • przeznaczenie kredytu:
  • zakup paliwa na cele rolnicze,
  • zakup nawozów mineralnych,
  • zakup pasz treściwych i koncentratów paszowych dla zwierząt,
  • zakup materiału siewnego, sadzeniaków ziemniaka oraz nasion warzyw,
  • zakup środków ochrony roślin,
  • finansowanie bieżących napraw i remontów ciągników i maszyn rolniczych,
 • kredyt może być udzielony na okres do 5 lat,
 • kwotę kredytu ustala się w wielkości zryczałtowanej tj. 5000,00 zł kredytu na 1 ha użytków własnych lub dzierżawionych,
 • kredytobiorca może skorzystać z ochrony ubezpieczeniowej zawierając umowę ubezpieczenia na życie oferowanego w Banku,
 • prowizja dla posiadaczy w Banku rachunku ROR lub rachunku bieżącego to jedyne 1,5%.

Promocja na kredyt trwa do 31.12.2024r.

Przykład reprezentatywny dla kredytu obrotowego tzw. „nawozowego”:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu na dzień 06.02.2024r. wynosi 7,95% przy następujących założeniach: kwota kredytu 50.000,00zł, okres spłaty 60 miesięcy, oprocentowanie 7,0% w stosunku rocznym, prowizja za udzielenie kredytu dla posiadacza w Banku rachunku bieżącego lub ROR 750,00zł, depozyt wekslowy 10,00zł, całkowita kwota do zapłaty 59.733,52zł.

Cechy kredytu inwestycyjnego:

 • kredyt przeznaczony na finansowanie i refinansowanie nakładów inwestycyjnych mający na celu zwiększenie majątku trwałego Kredytobiorcy,
 • przeznaczenie kredytu:
  • zakup maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości,
  • budowa, rozbudowa, lub modernizacja nieruchomości,
 • maksymalna kwota kredytu to 80% wartości inwestycji ( w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość kredytowania 100% wartości inwestycji),
 • okres spłaty do 15 lat,
 • koszty kredytu, okres kredytowania mogą być przedmiotem negocjacji z Bankiem.

Cechy kredytu obrotowego w rachunku kredytowym:

 • kredyt przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością rolniczą,
 • okres kredytowania do 5 lat,
 • kredytobiorca może skorzystać z ochrony ubezpieczeniowej zawierając umowę ubezpieczenia na życie oferowanego w Banku,
 • koszty kredytu mogą być przedmiotem negocjacji z Bankiem. 

Cechy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym:

 • kredyt przeznaczony na pokrycie bieżących zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z prowadzenia działalności rolniczej,
 • korzyści z korzystania z kredytu w rachunku bieżącym:
  • każdy wpływ na rachunek jest zaliczany jako spłata kredytu i może być ponownie wykorzystany w ramach dostępnej kwoty kredytu,
  • odsetki są pobierane tylko od faktycznie wykorzystanego kredytu,
 • limit Kredytu ustalony jest indywidualnie na podstawie wysokości obrotów na rachunku za okres ostatnich 12 m-cy,
 • kredyt jest udostępniany na 12 miesięczne okresy z możliwością odnowienia,
 • koszty kredytu mogą być przedmiotem negocjacji z Bankiem.

Cechy kredytowej linii hipotecznej:

 • kredytowa linia hipoteczna może być przeznaczona na finansowanie dowolnego celu związanego z prowadzoną działalnością rolniczą,
 • kwota kredytu uzależniona jest od wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu,
 • Kredyt może być udzielony na okres do 15 lat.
 • obligatoryjnym zabezpieczeniem kredytu jest:
  • hipoteka na nieruchomości,
  • cesja praw ubezpieczenia nieruchomości na Bank,
  • weksle własny in blanco z deklaracją wekslową,
 • koszty kredytu mogą być przedmiotem negocjacji z Bankiem.

Cechy kredytu pomostowego:

 • kredyt pomostowy przeznaczony jest na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej,
 • maksymalny okres kredytowania do 15 lat,
 • obligatoryjnym zabezpieczeniem kredytu jest cesja na Bank prawa do środków pieniężnych wynikających z umowy o dofinansowanie,
 • koszty kredytu mogą być przedmiotem negocjacji z Bankiem.

O Banku

Informacje prawne

Przydatne informacje

Płatności i inne

Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108 NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610

Kod BIC (SWIFT): POLUPLPR