Góra strony

Gwarancja de minimis

Gwarancja de minimis

Bank Spółdzielczy w Krzepicach w ramach współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) w zakresie portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD) ma możliwość udzielania mikro, małym i średnim firmom, kredytow z wykorzystaniem gwarancji BGK.

Kredyty objęte gwarancją:

  • kredyty obrotowe
  • kredyty inwestycyjne

Wysokość gwarancji BGK

Gwarancja zabezpiecza 80% kwoty udzielonego kredytu, przy czym maksymalna kwota gwarancji to aż 3.500.000zł.

Przedmiot kredytowania:

kredyty obrotowe objęte gwarancją BGK de minimis mogą być przeznaczone wyłącznie na bieżące finansowanie działalności gospodarczej, natomiast kredyty inwestycyjne moga być przeznaczone na finansowanie projektów inwestycyjnych mających na celu stworzenie nowego lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego przedsiębiorcy.

Zasady uzyskania gwarancji BGK

Wszystkie formalności związane z uzyskaniem gwarancji BGK wraz z oceną zdolności kredytowej dokonywane są w Banku.

Waluta udzielanych kredytów

Kredyty udzielane są wyłącznie w PLN.

Opłaty

Informujemy, że w związku z ograniczaniem negatywnych skutków gospodarczych dla funkcjonowania MŚP będących następstwem pandemii COVID-19 oraz konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy, stawka opłaty prowizyjnej należna za okres roczny gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego udzielonej w ramach umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD) / portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD-KFG) w terminie do 31 grudnia 2023r. wynosi 0%. Z tytułu udzielonej gwarancji kredytobiorca zapłaci opłatę 0,5% za każdy następny okres roczny.

O Banku

Informacje prawne

Przydatne informacje

Płatności i inne

Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108 NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610

Kod BIC (SWIFT): POLUPLPR