Góra strony

Jak zostać udziałowcem Banku Spółdzielczego w Krzepicach?

INFORMACJA DLA CZŁONKÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRZEPICACH
(prawa i obowiązki wynikające z członkostwa)

1. Zagadnienia wprowadzające
Bank Spółdzielczy w Krzepicach (dalej: Bank) posiada osobowość prawną i jest spółdzielnią prowadzącą swoją działalność na podstawie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (dalej: u.f.b.s.), ustawy Prawo bankowe (dalej: pr. bank.)
i ustawy Prawo spółdzielcze (dalej: pr. spółdz.), innych ustaw, uchwał i rekomendacji wydanych przez organy nadzoru oraz na podstawie Statutu Banku Spółdzielczego w Krzepicach (dalej: Statut).


Zgodnie z art. 1 § 1 pr. spółdz. Bank jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. Członkiem Banku może zostać osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, a także osoba prawna.

Ze stosunkiem członkostwa w Banku wiążą się określone prawa i obowiązki. Zasadniczo wynikają one z postanowień Statutu Banku.

Z członkostwem w Banku wiążą się określone uprawnienia, takie jak możliwość decydowania o przyszłości i kierunku działania Banku poprzez podejmowanie decyzji w ramach Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/ oraz Zebraniach Grup Członkowskich, ale także obowiązki, jak uczestnictwo w pokrywaniu ewentualnych strat Banku do wysokości udziałów zadeklarowanych przez członka.


2. Członkostwo w Banku

Zgodnie z przepisami pr. spółdz. warunkiem przyjęcia w poczet członków Banku jest złożenie deklaracji. Deklaracja jest składana w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Deklaracja, podpisana przez przystępującego do Banku, powinna zawierać jego imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a w przypadku, gdy przystępujący jest osobą prawną – jej nazwę i siedzibę oraz ilość zadeklarowanych udziałów
(§ 5 ust. 2 Statutu).
O przyjęciu w poczet członków Banku decyduje Zarząd Banku, podejmując w tym przedmiocie uchwałę w terminie jednego miesiąca
od daty złożenia pisemnej deklaracji (§ 5 ust. 4 Statutu). O podjęciu uchwały o przyjęciu w poczet członków Banku lub uchwały odmawiającej przyjęcia, składający deklarację jest powiadamiany pisemnie w ciągu dwóch tygodni od dnia jej podjęcia.
Zawiadomienie o odmowie przyjęcia zawiera uzasadnienie. Od decyzji odmawiającej przyjęcia w poczet członków Banku zainteresowanemu przysługuje prawo wniesienia odwołania w formie pisemnej do Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Rada Nadzorcza rozpatruje odwołanie w terminie trzech miesięcy od daty jego otrzymania. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w tej sprawie jest ostateczna
(§ 5 ust. 6 i 7 Statutu).


3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Krzepicach z siedzibą w Krzepicach, 42-160 Krzepice ul. Częstochowska 27.

Bank wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych,  poprzez adres e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie pod adresem siedziby Banku.


Dane osobowe wskazane w deklaracji członkowskiej przetwarzamy:

 • w celu przyjęcia w poczet członków, a także w przypadku podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków, w celu realizacji praw
  i obowiązków wynikających z przysługującego statusu członka spółdzielni, na podstawie przepisów prawa w tym Prawa Spółdzielczego, Ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, ustawy o rachunkowości (art. 6 ust.1 lit. c RODO),
 • w celu przekazywania informacji dotyczących spraw członkowskich takich jak zawiadamiania o zebraniach organów, rozpatrywania wniosków i spraw członka wobec Banku na podstawie wyrażonej zgody na komunikowanie się za pośrednictwem e-maila oraz telefonu
  (art. 6 ust.1 lit. a RODO).

Odbiorcami danych osobowych wskazanych w deklaracji mogą być podmioty, którym Bank ma obowiązek przekazywania danych, przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy innych przepisów powszechnie obowiązujących oraz podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Banku – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Bankiem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Banku.
Bank będzie przetwarzał dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z przystąpienia w poczet członków spółdzielni – przez okres członkostwa, a po tym okresie, do wygaśnięcia obowiązków przechowywania tych dokumentów (w tym wynikających
z przepisów o rachunkowości) oraz do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.  
Członkowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych zawartych w deklaracji wynika z przepisów prawa oraz statutu Banku i jest obowiązkowe, a ich nie podanie skutkować będzie odmową przyjęcia w poczet członków spółdzielni.
Wskazanie danych kontaktowych (telefon, adres e-mail) jest dobrowolne.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą podlegać profilowaniu.


4. Uprawnienia członka Banku

Członkowie Banku mają równe prawa bez względu na ilość posiadanych udziałów. Zgodnie z postanowieniami Statutu Banku członek ma prawo:

 1. brać udział w Walnych Zgromadzeniach/Zebraniach Przedstawicieli/ i Zebraniach Grup Członkowskich,
 2. wybierać i być wybieranym do organów Banku, na zasadach określonych w Statucie,
 3. otrzymać odpis Statutu i regulaminów, zaznajamiać się z uchwałami organów Banku, protokołami obrad organów Banku, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez Bank z osobami trzecimi, z zastrzeżeniem, że Bank może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem Banku i przez to wyrządzi Bankowi znaczną szkodę,
 4. uczestniczyć w podziale nadwyżki bilansowej w formie oprocentowania kwot wpłaconych na udziały,
 5. przeglądać rejestr członków,
 6. oceniać działalność Banku, zgłaszać wnioski jego dotyczące i żądać informacji o sposobie ich załatwienia.

Wyróżnić należy także uprawnienia majątkowe członka Banku takie jak:

 1. prawo do żądania zwrotu wpłat dokonanych na udziały – uprawnienie to aktualizuje się co do udziałów obowiązkowych dopiero
  po ustaniu członkostwa w Banku (§ 16 ust. 2 Statutu), z kolei co do udziałów nadobowiązkowych powyższa reguła nie znajduje zastosowania. Sposób i termin zwrotu wpłat na udziały określony został w Statucie Banku (§ 15 ust. 4 Statutu). Dodatkowo należy pamiętać, że zgodnie z art. 10c ust. 1 u.f.b.s., na podstawie Statutu Banku, Zarząd Banku jest uprawniony do wstrzymania albo ograniczenia zwrotu wpłat na udziały;
 2. prawo do złożenia dyspozycji na wypadek śmierci – członek może w deklaracji przystąpienia do Banku lub w pisemnym oświadczeniu złożonym Bankowi wskazać osobę, której po jego śmierci Bank jest obowiązany wypłacić udziały oraz inne należności związane
  z udziałami. Udziały oraz należności te nie wchodzą do spadku po zmarłym członku. Wskazanie osoby uprawnionej do otrzymania udziałów i należności może być w każdym czasie zmienione lub odwołane przez członka Banku (§ 6a ust. 3 Statutu);
 3. prawo do udziału w nadwyżce bilansowej – nadwyżkę bilansową stanowi zysk Banku, pomniejszony o należny podatek dochodowy
  i inne obciążenia obowiązkowe wynikające z odrębnych przepisów ustawowych. Podziału nadwyżki bilansowej dokonuje Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/, podejmując w tym zakresie stosowną uchwałę. Co najmniej 5% nadwyżki przeznacza się na zwiększenie funduszu zasobowego, w sytuacji, gdy fundusz ten nie osiągnął wysokości wniesionych udziałów obowiązkowych (§ 54 ust. 2 Statutu). Część nadwyżki bilansowej pozostałej po dokonaniu odpisu na zwiększenie funduszu zasobowego przeznacza się:
 1. na zwiększenie pozostałych funduszy własnych Banku,
  do podziału między członków Banku w formie oprocentowania udziałów; oprocentowanie może być wypłacone członkom lub dopisane do udziałów członkowskich proporcjonalnie do wartości posiadanych udziałów i okresu ich utrzymania w
 2. Banku za dany rok obrotowy; stopę oprocentowania uchwala Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/. W podziale uwzględnia się również byłych członków (ich spadkobierców), którym przysługują roszczenia o wypłatę udziałów,
 3. na inne cele.

Zasady podziału nadwyżki bilansowej między członków Banku określone zostały w Statucie. Roszczenia o wypłatę udziałów oraz udziału
w nadwyżce bilansowej przedawniają się z upływem trzech lat (§ 18 Statutu);

4. prawo do udziału w majątku Banku pozostałego po jego likwidacji – postępowanie naprawcze, likwidacja lub upadłość Banku odbywa się w trybie i na zasadach przewidzianych w pr. bank., w pr. spółdz. oraz innych ustawach. Jeżeli zgodnie z uchwałą ostatniego Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/ pozostały majątek ma być w całości lub części podzielony między członków, w podziale tym uwzględnia się byłych członków, którym do chwili przejścia albo postawienia Banku w stan likwidacji nie wypłacono wszystkich udziałów
(§ 58 Statutu).

5. Obowiązki członka Banku

W zakresie obowiązków członka Banku (§ 7 Statutu) należy wskazać, że członek Banku zobowiązany jest:

 1. stosować się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Banku,
 2. troszczyć się o dobro i rozwój Banku, dbać o poszanowanie i pomnażanie majątku Banku oraz prawidłowe wykonywanie zadań statutowych, jak również zapobiegać działaniom na szkodę Banku,
 3. brać czynny udział w pracach organów statutowych Banku, do których został wybrany,
 4. zawiadomić pisemnie Bank o każdorazowej zmianie danych osobowych zawartych w deklaracji.

Obok powyższych obowiązków o charakterze ogólnym można również wyróżnić obowiązki o charakterze majątkowym, takie jak:

 1. obowiązek wniesienia wpisowego – obowiązek ten wynika bezpośrednio z brzmienia § 15 Statutu. Statut Banku określa wysokość wpisowego i termin jego wniesienia. Nie wniesienie wpisowego w terminie uprawnia Bank do żądania odsetek za czas opóźnienia, stosownie do postanowień art. 481 § 1 ustawy z dnia 23.04.1964r. – Kodeks cywilny. Brak wniesienia wpisowego w terminie wskazanym w statucie Banku może stanowić podstawę do pozbawienia członka Banku statusu „członka” w drodze powzięcia uchwały
  o wykluczeniu z Banku (§ 12 ust. 2 Statutu). Wpisowe nie podlega zwrotowi w razie ustania członkostwa;
 2. obowiązek wniesienia wpłat na udziały – obowiązek ten wynika z  § 15 ust. 1 Statutu. Każdy członek Banku (osoba fizyczna) obowiązany jest posiadać co najmniej jeden zadeklarowany i wpłacony udział, natomiast członek Banku (osoba prawna) obowiązany jest posiadać
  co najmniej dwadzieścia zadeklarowanych i wpłaconych udziałów. Minimalna wysokość udziału członkowskiego, a także minimalna ilość udziałów obowiązkowych, sposób oraz termin ich wniesienia określone zostały w Statucie Banku;
 3. obowiązek wniesienia niewpłaconej części udziału – jeżeli zadeklarowane przez członka udziały nie zostały w pełni wniesione, kwoty przypadające członkowi z tytułu podziału nadwyżki bilansowej zalicza się na poczet jego niepełnych udziałów (art. 77 § 3 pr. spółdz.).
  Po ogłoszeniu upadłości Banku, na żądanie syndyka, zgodnie z art. 135 pr. spółdz., członkowie Banku niezwłocznie uiszczają niewpłaconą dotychczas część udziału;
 4. uczestnictwo w pokrywaniu strat Banku do wysokości zadeklarowanych udziałów – zgodnie z postanowieniami Statutu (§ 17 ust 1 Statutu), członek Banku uczestniczy w pokrywaniu strat Banku do wysokości zadeklarowanych udziałów. Co więcej, zgodnie z § 16 ust. 5 Statutu,
  w razie otwarcia likwidacji w ciągu sześciu miesięcy lub wszczęcia postępowania upadłościowego w ciągu roku od dnia, w którym członek przestał należeć do Banku obowiązany jest on wobec Banku do uczestniczenia w pokrywaniu jego strat tak, jak gdyby był nadal członkiem.
  Z kolei na podstawie § 17 ust. 2 Statutu członkowie Banku nie odpowiadają wobec wierzycieli Banku za jego zobowiązania. Niemniej jednak środki pieniężne ulokowane przez członka Banku w udziałach w Banku nie są chronione w ramach systemu gwarantowania depozytów bankowych.

Pliki do pobrania:

Deklaracja członkowska z klauzulą RODO - osoba fizyczna.doc

Deklaracja członkowska z klauzulą RODO - osoba prawna.doc

O Banku

Informacje prawne

Przydatne informacje

Płatności i inne

Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108 NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610

Kod BIC (SWIFT): POLUPLPR