Bank Spółdzielczy w Krzepicach

  Koronawirus

  Szanowni Państwo

  Na wniosek Kredytobiorcy, Bank zawiesza wykonanie:

  • umowy o kredyt konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, albo
  • umowy o kredyt hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

  Zawieszenie wykonania Umowy kredytu, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Kredytobiorcy, który po dniu 13 marca 2020 r. utracił pracę lub inne główne źródło dochodu. W przypadku w którym stroną Umowy kredytu, jest więcej niż jeden Kredytobiorca, dla spełnienia warunku określonego w zdaniu pierwszym wystarczy utrata pracy lub innego głównego źródła dochodu przez jednego z nich.

  Kredytobiorca  w celu zawieszenia wykonania Umowy kredytu, składa wniosek o zawieszenie wykonania umowy w formie pisemnej w placówce Banku.  Wniosek o zawieszenie wykonania umowy dostępny jest w Placówce Banku lub znajduje się TUTAJ

  Wykonanie Umowy kredytu zostaje zawieszone na okres wskazany przez Kredytobiorcę we wniosku, nie dłuższy niż 3 miesiące.

  W okresie zawieszenia wykonania Umowy kredytu Kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z Umowy kredytu, z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową.

  Bank poinformuje kredytobiorcę o przyjęciu wniosku i jego realizacji w sposób wskazany we wniosku.

  Okres zawieszenia wykonania Umowy kredytu nie jest traktowany jako okres kredytowania. Okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w Umowie kredytu ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia wykonania Umowy kredytu.

  W okresie zawieszenia wykonania Umowy kredytu nie są naliczane odsetki.

  Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108 NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610

  Kod BIC (SWIFT): POLUPLPR
  2023 © Bank Spółdzielczy w Krzepicach