Góra strony

Image

Informujemy, że od 1 czerwca 2024 roku wchodzą w życie zmiany przepisów prawa, które mają ograniczyć skutki kradzieży tożsamości poprzez nałożenie m.in. na banki obowiązku weryfikacji czy numer PESEL Konsumenta nie jest zastrzeżony

Procedura taka będzie wykonywana:

 • Każdorazowo przed dokonaniem w Placówce Banku przez Posiadacza rachunku bankowego, będącego konsumentem wypłaty gotówkowej z rachunku bankowego, która pojedynczo albo jako kolejna powoduje, że suma wypłat w danym dniu we wszystkich Placówkach Banku przekracza trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę (na dzień 29.05.2024r. jest to kwota 12.726,00 zł, przy czym kwota ta będzie się zmieniać wraz ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę). 

 • Każdorazowo przed zawarciem:
  - Umowy rachunku oszczędnościowego i rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego,
  - Umowy kredytu zawieranej z Konsumentem (np. kredyt gotówkowy/mieszkaniowy/hipoteczny),
  - Aneksu do Umowy kredytu zawartej z Konsumentem, który zwiększa zadłużenie.

Osoby, które mają zastrzeżony numer PESEL nie będą mogły:

 • założyć konta oszczędnościowo-rozliczeniowego ani oszczędnościowego,

 • wziąć kredytu czy pożyczki,

 • zmienić umowy kredytu lub pożyczki, gdy w wyniku tego zwiększa się zadłużenie,

 • w Placówce Banku wypłacić z konta więcej niż trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wypłaty gotówki bez weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL możesz dokonać w Naszych bankomatach i wpłatomatach.

Aby dowiedzieć się w jaki sposób cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL albo go zastrzec należy wejść na stronę www.gov.pl, do aplikacji mObywatel lub udać się do Urzędu Gminy. W Banku obecnie nie ma możliwości zastrzeżenia numeru PESEL.

Przepisy prawa umożliwiają ponowne zastrzeżenie numeru PESEL, gdy wcześniejsze zastrzeżenie zostało cofnięte.

Jeśli system teleinformatyczny, w którym prowadzony jest Rejestr zastrzeżeń numerów PESEL będzie niedostępny, Bank po ponownej nieudanej próbie weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL będzie mógł odmówić zawarcia umowy do momentu gdy działanie systemu zostanie przywrócone.

W przypadku pytań pomocą służą pracownicy Banku.

Podstawa prawna:

O Banku

Informacje prawne

Przydatne informacje

Płatności i inne

Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108 NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610

Kod BIC (SWIFT): POLUPLPR