Góra strony

Rachunki - działalność rolnicza

Bank Spółdzielczy w Krzepicach otwiera i prowadzi rachunki rozliczeniowe bieżące i pomocnicze w złotych.

Przeznaczenie rachunku:

 • przechowywanie środków pieniężnych,
 • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

Posiadaczem rachunku rozliczeniowego może być:

 • osoba prawna,
 • jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną do zaciągania zobowiązań,
 • osoba fizyczna prowadząca działalność zarobkową na własny rachunek. 

 

 

Korzyści:

 1. Bezpieczeństwo przechowywania środków pieniężnych.
 2. Szybki dostęp do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku w bankomatach zarówno w kraju jak i za granicą.
 3. Możliwość uzyskania kredytu odnawialnego w rachunku.
 4. Możliwość zlecania Bankowi regulowanie okresowych płatności tzw. zlecenie stałe.
 5. Możliwość korzystania z bankowości elektronicznej.
 6. Możliwość otrzymywania informacji o stanie rachunku poprzez sms.
 7. Bezpieczeństwo transakcji internetowych.

 

 

Operacje dokonywane na rachunkach potwierdzane są wyciągami bankowymi. Po każdej zmianie salda rachunku rozliczeniowego Bank sporządza wyciąg bankowy, z tym że jednym wyciągiem objęte są wszystkie zmiany dokonane w tym samym dniu. Klient może otrzymać wyciąg na adres korespondencyjny, odebrać osobiście w Banku lub może być przekazywany poprzez usługi bankowości elektronicznej.

 

Stałe zlecenia - posiadacz rachunku może zlecić Bankowi wykonywanie płatności związanych z prowadzoną działalnością, regulowanych okresowo w podanych terminach, o stałej kwocie np. z tytułu najmu lokalu, ubezpieczenia, zobowiązań podatkowych i innych.

Usługa SMS - jej działanie oparte jest na technologii sieci komórkowej GSM i polega na przesyłaniu komunikatorów SMS. Klient otrzymuje informacje o stanie salda rachunku na początku dnia, jeżeli w dniu poprzednim były operacje na koncie. Dodatkowo można wybrać opcję powiadamiania komunikatorem SMS po każdej zmianie salda nawet wielokrotnie w ciągu dnia.

Bankowość internetowa

 • Bank świadczy usługę „Internet Banking” polegającą na zapewnieniu dostępu do rachunków bankowych Klienta z wykorzystaniem przeglądarki internetowej oraz łącza internetowego.Usługa „InternetBanking” jest dostępna dla Posiadacza przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu,
 • Bank świadczy usługę „HomeBanking” polegającą na zapewnieniu dostępu do rachunków bankowych Klienta z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania udostępnionego przez Bank. Usługa HomeBanking jest dostępna dla Państwa przez 24 godziny na dobę 7 dni  w tygodniu.

 

Po więcej informacji zapraszamy do placówek Banku.

O Banku

Informacje prawne

Przydatne informacje

Płatności i inne

Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108 NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610

Kod BIC (SWIFT): POLUPLPR